ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ 

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ : 

2017-07-10 11:55:00

 ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠫᠤᠷᠲ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠡᠭ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠦ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠰᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠪᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠡᠭ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠠᠪᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ