• 2017-09-06 17:18:00

 • 2017-08-10 16:56:00

  ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠳᠤᠲᠤᠷ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠳ ᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠪ ᠯᠡ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠪᠠᠳᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠯᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃

 • 2017-08-10 17:09:00

  ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠬ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠠᠬᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠠᠮᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠰᠢᠬ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃

 • 2017-08-10 16:38:00

  ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠮ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠡᠭᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠢ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃

 • 2017-07-28 17:50:00

  ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ᠂ ᠦᠰᠦ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠡᠭᠬᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠠᠲᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠡᠭᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠲᠠᠡᠭ ᠵᠠᠷᠤᠵᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠦᠰᠦ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠡᠭ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶᠢᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃

 • 2017-07-28 16:33:00

  ᠵᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠮᠪᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠡᠭᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠠᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠰᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠮᠪᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ