• 2017-07-04 17:22:00

  ​ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠪᠤᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠴᠦ ᠵᠦᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ᠃

 • 2017-07-04 17:04:00

  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠂ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ B12  ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠯᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠲᠦᠬᠦᠮᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠨᠡᠡᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ B12  ᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠠᠪᠴᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ B12 ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ 

 • 2017-07-04 16:25:00

  ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠵᠦ ᠰᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠠᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠᠤ᠂ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠱᠠᠪᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠦᠮ᠂ ᠯᠤᠤᠪᠠᠡᠭ᠂ ᠰᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠂ ᠨᠢᠰᠢᠡᠭᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

 • 2017-07-04 16:10:00

  ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠪᠤᠯ ︽ᠡᠭᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ︾ᠭᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠤᠷᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠᠬᠠᠨ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠰᠦ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠭᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠃

 • 2017-07-01 10:44:00

  ᠲᠠᠷᠪᠤᠰ ᠪᠤᠯ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠳᠡᠪᠡ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠮᠳᠠ ᠳᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠡᠭᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ︾ᠲᠠᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ