ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠡᠭ ᠤᠷᠴᠢᠮᠬᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠨᠡᠪᠡ᠃

153778.jpg


 ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ᠄ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠶᠢᠨ 95% ᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠲᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠵᠦ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠠᠬᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠠᠯᠢᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

 

 ᠲᠠᠷᠪᠤᠰ᠄ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠡᠳᠡᠯᠲᠡ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 

 ᠠᠨᠠᠷ᠄ ᠠᠨᠠᠷ ᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠬ᠃

 ᠲᠤᠰᠢᠯᠤᠬ᠄ ᠤᠰᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠺᠠᠯᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ᠃


 ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ᠄ ᠤᠰᠤ ᠲᠤᠡᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠃

ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 90% ᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭ᠃ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ     

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ