• 2017-07-13 17:42:00

  ᠵᠤᠨ ᠤ ᠹᠦ᠋ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠬᠳᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠹᠦ᠋ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠡᠴᠡ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 • 2017-07-13 09:58:00

  ᠯᠢᠡᠭᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠠᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠡᠭᠬᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ  ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠬᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠬᠤᠵᠦ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠴᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃

 • 2017-07-12 13:30:00

  ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠬᠡᠳᠦ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠬ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

 • 2017-07-12 09:48:00

  ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠭᠤᠬ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠺᠤᠯᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷᠦᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠄ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠤᠬ ᠪᠤᠷᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

 • 2017-07-04 15:27:00

  ᠢᠡᠭᠲᠤᠤᠷ ᠲᠦ ᠺᠠᠯᠢ ᠪᠠ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨC ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ᠂ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠦᠮ᠂ ᠴᠠᠯᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠲᠠᠷᠪᠤᠰ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠴᠦ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰᠦᠨ ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠦᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠡᠭᠲᠤᠤᠷ ᠲᠦ ᠼᠢᠶᠠᠨᠢᠳᠢᠨ᠂ ᠤᠤᠯ ᠼᠢᠶᠠᠨᠢᠳᠢᠨ ᠪᠠ ᠹᠧᠨᠤᠯ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠯᠰᠡᠷᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠬ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃

 • 2017-07-05 09:27:00

  ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠤᠴᠢᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠪᠴᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠯᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ