a8316b4e-14d3-4258-aa41-ce658e2c8656.jpg

6d702c55-da4b-4cf0-9e47-85ca8d398293.png

bb19eb7c-6490-4e15-b204-dcb0a40e8e3b.jpg

b2dc0a90-8a94-44a5-b62a-52a6b92f7567.jpg

5881556e-0fd8-46cd-9de8-1e483bcc47df.jpg

74ffc394-d000-4630-9b4a-fc65f28a987c.jpg

170081e0-b866-4c54-a161-3fc0200c4d35.jpg

2a93bf51-1cb2-4b22-9ead-4defa2a8442e.jpg

4416e2dd-c62e-4dea-9b03-d78ff71522ca.jpg

edb65b0a-4867-43b9-acbc-8f8b6f710d7a.jpg

226f62a6-8bfe-4e37-b103-7f99389cc532.jpg

e850d8af-a8a0-45c1-be40-543943575eff.jpg

a632c0fb-e5da-4892-938e-222299599f26.jpg

c58e66c0-780c-4380-87a6-93d0f5047335.jpg


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

 ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ    

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ