7654f708-66f6-4658-b32b-69d0eb795fac.jpg

417c8784-de0c-41d6-8055-63cea0eeb955.png

551a205b-9758-4b7b-a00f-757f52396d5e.jpg

d9096f5c-d0bc-440d-8dde-849eec503554.jpg

acc81886-03fe-423b-ba66-37ffcc496b11.jpg

9163d5ba-0a6a-480f-9eb5-48e34ca37875.jpg

c40a4888-6e84-401d-bef2-6aea3827fd0b.jpg

2b4c3c6e-bdc7-48d9-8b3c-8ecead09e1c3.jpg

2068aa5d-9604-4353-9793-d54bdf995d08.jpg

e34e8e53-5934-4d8f-b569-dc48e0aa50e6.jpg

72901d0c-db1e-43c6-b2a4-ed12fd9ace8c.jpg

ddacb427-b79b-434c-8616-66f19e012e08.jpg

0ab8d6d0-bb7d-4401-8b14-676372d2fef9.jpg


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

 ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ    

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ