d3cbfe89-26ed-4da0-98c2-3563173be1a3.jpg

16 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ WBO   ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ᠂  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠾᠢ ᠯᠸᠢ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠶᠤᠤ᠋᠂ ᠵᠢᠶᠤᠤᠢ᠌ᠢᠰ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ WBO   ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠰᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ    

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ