1. ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠄ ᠤᠨᠳᠠᠵᠦ ᠰᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠨ᠋ᠶᠢᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠭᠢᠵᠦ ᠰᠤᠨᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 3-5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠪᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠠᠷᠠᠬ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃

 2. ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠮᠨᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ 10 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠤᠬ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃

279881.jpg

 3.ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠄ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠱᠦᠷᠬᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

 4. ᠰᠢᠡᠭᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠄ ᠰᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠪᠢᠷᠴᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠤᠬᠤᠯᠠᠵᠦ ᠬᠤᠰᠭᠢᠨᠠᠬ ᠤᠨ ᠰᠦᠪᠡ ᠪᠡᠨ 20-30 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠮᠬᠢᠨ ᠠᠪᠴᠢᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠲᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠦᠯ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠱᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠦᠴᠢ ᠬᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠴᠤᠬ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ     

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ