5 ᠰᠠᠷ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠤᠳᠤᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ (ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ) ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠡᠦ ᠱᠦ ᠭ᠍ᠸᠨ 52 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠤ (ᠵᠡᠭᠦᠨᠳᠡᠬᠢ) ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠳ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠮᠸᠳ᠋ᠠᠯ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ (ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠢᠦᠢ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠱᠸᠩ)

ᠡᠦ ᠱᠦ ᠭ᠍ᠸᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ᠎ᠠ


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ    

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ