ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠨᠢ 1966 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠩᠭ᠍ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠠᠠᠨᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

1966 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠩᠭ᠍ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ Willie

 

Willie 1970 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠧᠺᠰᠢᠺᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠬᠦᠦ Juanito

1974 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ tip ᠪᠤᠯᠤᠨ tap

1978 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠭᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠬᠦᠦ Gauchito

1982 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ Naranjito

1986 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠧᠺᠰᠢᠺᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ Pique

1990 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ Ciao

1994 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨStriker

1998 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ Footix

2002 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠺᠤᠷᠢᠶᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ATO᠂ NIK ᠪᠤᠯᠤᠨ KAZ

2006 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ Goleo

2010 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠤ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ Zakumi

 

2014 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ Fuleco


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ    

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ