c11a79ea-886c-402e-929a-d61b396e8800.jpg

8d2ea0ac-1fda-4459-91a0-1036593548e9.jpg

4be7bbf7-350d-42ae-a803-c346d6d3116f.jpg

098ad21d-958b-4a16-9dc6-52d3fc79ae67.jpg

367f2223-aed1-4228-9df5-4b798fdd5cb6.jpg

a5069758-3480-4045-bf5a-4ffbdff225ce.jpg

04e44976-0edb-4f77-a0ba-9fd394114816.jpg

1971a584-7396-4502-8c68-d678923fa7ba.jpg

0373dd77-75d0-4756-89b9-cd5212e8251e.jpg

4ba1aab5-d5d2-4c51-adaa-4ddec8ca8354.jpg


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠸᠢᠴᠠᠲ    

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ