45431da1-af18-4844-a01c-906027ad576b.jpg

04f666cd-0483-41a1-9225-f5965a780ad8.png

e6b72626-3eeb-4f70-8e5e-98df94ad7829.jpg

1c48bc6e-47db-4fba-8658-322806c0b0e8.jpg

03e6766b-30f2-4df0-9b64-bd63c00733a2.jpg

79374e97-befe-470e-8b27-f4637932f26a.jpg

871aadad-b310-4860-8652-fd0bfb3bb4be.jpg

5bf751f6-097e-4f7e-ba10-9c1b87a9b2ef.jpg

f1e2853f-f8da-4db0-8061-339cf3ee5ef7.jpg

fcd4ce09-0eee-407e-87f8-4767d3188828.jpg

78c5bd5f-5a2e-49f7-bb9a-5623a2b97250.jpg

3bf04173-b911-4c3b-a547-9353b082dadc.jpg

6303d769-c13f-4a6a-ae74-8254ade2b5d3.jpg

30aaf83e-5ae5-43e0-b94c-cf3df303b75a.jpg

15f126d2-ae84-411f-9cfe-57b81459ad46.jpg

205735d1-b56e-45fe-9762-1b5161c352d8.jpg


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

 ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ    

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ