ᠵᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ᠄ ᠵᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠲᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠢ ᠵᠠᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢᠢᠨ᠃

 ᠦᠵᠦᠮ᠄ ᠦᠵᠦᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠷᠡᠰᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠲᠠᠲᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠢᠲᠡᠪᠡᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠤᠷᠲᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

 ᠲᠠᠷᠪᠤᠰ᠄ ᠲᠠᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠠᠲᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ

 ᠵᠦᠷᠵᠢᠯᠢᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠄ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠷᠵᠢᠯᠢᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠢᠲᠡᠪᠡᠯ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠭ᠃

 ᠴᠤᠭᠤᠷ᠄ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠮ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨBᠨᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠲᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃

 ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ᠄ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠢᠲᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠤᠨ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠲᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

 ᠨᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠳ ᠠᠷᠤᠷ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠳ ᠠᠷᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠡᠮ ᠬᠡᠮᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠳ ᠠᠷᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠰᠦᠮᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠭ᠃


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

《ᠡᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ 99 ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ    

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ