04f9e2a4-c822-4cb0-94da-550483426005.jpg

17 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠫᠢᠩᠫᠠᠩ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ 2023 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠪᠡ ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠹᠠᠨ ᠵᠧᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠂ ᠮᠠ ᠯᠦᠩ ᠂ ᠸᠠᠩ ᠴᠤ ᠴᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶ ᠶᠢᠨ  ᠳ᠋ᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠦᠨ ᠶᠢᠩ ᠱᠠ ᠂ ᠴᠧᠨ ᠮᠸ᠋ᠩ ᠂ ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠨ ᠢᠦᠶ ᠂ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠳ᠋ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠳᠦ ᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

440e97c6-3ed2-4c2a-90d7-24ea8281e917.jpg


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ    

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ