2022 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠢᠮᠨᠠᠰᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ 2 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠪᠠᠭ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ᠄

ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠮᠣᠳᠣ᠄ ᠳᠠᠩ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩ᠂ ᠡᠸᠤ ᠢᠦᠶ ᠱᠠᠨ ᠂ ᠯᠦᠸᠧ ᠷᠦᠢ᠃

ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠦ ᠬᠢᠮᠨᠠᠰᠲ᠋ᠢᠺ᠄ ᠳᠠᠩ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩ᠂ ᠡᠸᠤ ᠢᠦᠶ ᠱᠠᠨ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠶᠢᠨ᠃

ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠮᠣᠷᠢ᠄ ᠳᠠᠩ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠨ᠂ ᠡᠸᠤ ᠢᠦᠶ ᠱᠠᠨ᠃

ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠤᠷ᠄ ᠸᠧᠶ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠯᠦᠸᠧ ᠷᠦᠢ᠂ ᠲᠠᠩ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠃ 

ᠳᠦᠷᠢᠮ  ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ  ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮ  ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 

    

    


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

 ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ    

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ