ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ᠌ᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯᠰᠦ᠋ᠬᠡ 2019.2020 ᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠦᠬᠦᠨ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠳᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ᠂ ᠠᠨᠠᠷ᠂ ᠤᠷᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠳᠠᠨᠰᠤᠳᠨᠠᠮ᠂ ᠫᠦᠷᠪᠦᠭᠠᠷᠤᠳᠢ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠦᠦ᠂ ᠮᠤᠳᠠᠹᠠ᠂ ᠰᠠᠩᠳᠠᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠦᠬᠦᠨ ᠤᠯᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

 ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ    

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ