10  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  20 ᠤ  ᠣᠷᠣᠢ᠂ ᠦᠬᠠᠨ ᠤ  ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠳᠦ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ‍ᠤᠨ‌ ᠤᠮᠪᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ 200 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ  ᠭᠡᠳᠦ  ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠥᠷᠥᠯ ‍ᠤᠨ‌ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠰ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ‌ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ《ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ》 ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠨᠢᠤ ᠢᠦᠢ  ᠵᠢᠶᠧ  ᠪᠣᠯᠤᠨ  ᠳ᠋ᠠᠶ‌‍ ᠰᠢᠶᠣᠤ ᠳ᠋ᠢᠶᠧ  ᠲᠣᠰ  ᠲᠣᠰ  ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ  ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶ ᠶᠢᠨ  ᠮᠠᠩᠯᠠᠶ  ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ‍ᠤᠨ‌‍ ᠪᠦ᠋ᠯᠬᠦᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 6  ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠤᠰᠤᠨ  ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ‌ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ 5  ᠠᠯᠲᠠᠨ  ᠮᠧᠳᠠᠯ  ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ‌‍ ᠪᠥ᠋ᠭᠡᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ  ᠣᠯᠠᠨ  ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ‌ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠬᠡᠳᠦ  ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ  ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ  ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠤ  ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ‌‍ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 75  ᠮᠧᠲᠷ  ᠬᠦᠨ  ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ᠋‌ ᠤᠮᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠱᠦᠬᠦᠨ ᠠᠪᠴᠤ 25 ᠮᠧᠲᠷ ᠴᠢᠷᠴᠦ  ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ‌‍ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠲᠠᠶ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ  ᠬᠥᠯ ‍ᠤᠨ‌‍ᠰᠠᠷᠢᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠦᠪᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ 50 ᠮᠧᠲᠷ ᠬᠦᠨ  ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ  ᠤᠮᠪᠠᠨ  ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ  ‍ᠤ‌ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ‌ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠬᠥᠪᠥᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢ  ᠵᠡᠬᠦᠯᠭᠡᠵᠦ᠂  ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ  50  ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ  ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠶ᠋ᠠᠨ‌‍ ᠬᠦ᠋ᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

 ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ    

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ