a5c43283-f05f-431d-bcec-235bc100e9fd.jpg

ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠪᠦᠬᠡ

ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ‍ᠤᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ‍ᠤ ᠮᠠᠶ᠊ᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠽᠠᠯᠢᠰᠢ ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠩ ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 13 ‍ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠠᠭᠤᠰᠴᠦ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ᠂ ᠤᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠤᠬᠴᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠪᠦᠬᠡ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ‍ᠤ 25 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠲᠦᠪ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠬᠡᠬᠡᠨᠵᠤᠯᠠ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠧᠩᠵᠸᠥ ᠬᠤᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠪᠡ)

ed2a79e0-a8c4-49ec-9c2f-7af7a58ff3a4.jpg

 ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠡ

0390d223-37ae-42e1-9fe5-c4f0955744f1.jpg

ᠬᠤᠳᠤᠩ ᠪᠥᠬᠡ

37d8badd-e399-48d0-ae74-b4daef3e650b.jpg

ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠪᠥᠬᠡ

3187fbd3-70fd-42ce-af74-eb6c1334b072.jpg

ᠽᠠᠯᠢᠰᠢ ᠪᠥᠬᠡ

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

ᠲᠦᠪ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋    

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ