ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠧᠧᠼᠠᠢ

ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ ᠺᠠᠯᠼᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ D ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠧᠧᠼᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠩ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠮᠦ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ
ᠵᠦᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠰᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠦ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠨ ᠵᠦᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠃

ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ
ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠨᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠲᠦ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠰᠢᠬᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠺᠠᠯᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃

ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ
ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤᠬᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

 ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠮᠦᠷ

 ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠥ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨᠴᠦ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ E ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠮᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ E ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠳ᠋ ᠬᠢᠵᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠦ᠋ᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠮᠡᠯ
ᠬᠤᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠦᠰᠦᠮ ᠪᠠ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠦ᠋ᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠮᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ A ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

 


ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ