963beb4d-8e3f-41a3-91f1-73ffcec8fc1a.jpg

2019 ᠤᠨ ᠤ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 7 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠯᠢᠶᠤᠩ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠸ᠋ᠷᠢᠺᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠬ ᠨᠢ 2᠄ 0 ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠪᠠᠬ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

9a2f12c4-e39e-4636-b08f-c7b48b736ad3.jpg

a2f488b2-83c6-45e6-9f9f-532639b15b10.jpg

f04cb64f-7ba7-42e0-94fb-069d31047846.jpg


ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ    

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ