ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠴᠤᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠰᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠵᠤᠨᠨᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ 《ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ》 ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠨᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠩ ᠠᠮᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠬᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶ᠋ᠬᠠᠴᠢ USF ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨᠨᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠤᠨᠨᠰᠤᠨᠨᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠤᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠤᠨᠨᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠡᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠠᠰ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠴᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠳᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠬᠤᠷᠳᠤᠳᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠲᠤᠪᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ — ᠦᠨᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ — ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ (HPA)  ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠮᠡᠭ ᠤᠨᠠᠯᠺᠦᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠭᠦᠦ ᠬᠢᠨᠵᠢᠯᠢᠭ ᠤᠷᠪᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢ ᠲᠤᠷᠤᠨᠨᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠦᠯᠤᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠡᠳ ᠶᠠᠷᠢᠪᠡᠯ᠂ ᠵᠤᠨᠨᠰᠤᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠲᠤᠷᠡᠰᠢᠯ ᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ : 

 ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ    

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ