zzp437b2ca5.jpg

 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠮᠳᠠᠲᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠮᠨᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 ᠰᠦ᠄ ᠰᠦ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠨᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠦᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠦ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

 ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠷᠠᠬ᠄ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠢᠰᠭᠡᠵᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠢ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠬᠡᠢ ᠬᠠᠪᠤᠡᠭ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠦ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ ᠡᠮ ᠪᠡᠯᠡᠳᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 ᠠᠶᠢᠷᠠᠬ᠄ ᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠨᠢ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠰᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠯᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠦᠭᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡᠲᠡᠢ᠂ ᠰᠡᠡᠭᠭᠢᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠡᠭᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ ᠠᠮᠳᠠᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠬᠤᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠳᠠᠬ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠮᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠤᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠦᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠦᠡᠭᠭᠦᠷ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠳᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠦᠷᠬᠢᠪᠡᠯ ᠬᠤᠤᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠶᠢᠷᠠᠬ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠡᠭᠬᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠡᠭᠬᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ