ᠯᠢᠡᠭᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠠᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠡᠭᠬᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ  ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠬᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠬᠤᠵᠦ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠴᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠰᠠᠷᠭᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ᠄ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠭᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠠᠡᠭᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃

ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ᠄ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃

ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠴᠠᠢ᠄ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠳᠡᠯᠢᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠦ ᠨᠦᠬᠦᠵᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠵᠦ ᠮᠠᠷᠲᠠᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠳᠦ ᠴᠠᠢ᠄ ᠪᠠᠯ ᠢ 40 ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠬᠢ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃


ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ